Strona Startowa
Wyślij email
  Lekcja Zdrowia Dla Kogo? Innowacja Pedagogiczna Szkolenie Kontakt
Metoda
Cele
Zalety
Sposoby Realizacji
     
  rsa rsa rsa
 

Lekcja Zdrowia

Lekcja Zdrowia RSA BIOFEEDBACK łączy elementy edukacji, profilaktyki zdrowotnej, terapii (ADHD, astma, stres, logoterapia, zaburzenia psychoemocjonalne i t.d) oraz integracji dzieci, nauczycieli i rodziców. Obejrzyj filmik

CZYM JEST RSA BIOFEEDBACK?

RSA Biofeedback – „Biofeedback Zdrowie” jest podstawą w terapii EEG Biofeedback, ponieważ pozwala ocenić a także skutecznie skorygować stan zaburzonych funkcji wegetatywnych.

Skutecznie uczy optymalnego oddechu i relaksacji, niezbędnego dla przyswajania nowej wiedzy a także przed rozpoczęciem jakiegokolwiek rodzaju terapii, rehabilitacji czy uczenia się.

Po treningu poprawia się równowaga podstawowych procesów nerwowych, otwierają się kanały sensoryczne związane z przyswajaniem informacji, hiperaktywność i przeciążenie organizmu ustępuje, pobudzone zostają funkcje obronne.

RSA Biofeedback jest stosowany do terapii dzieci z ADHD oprócz tego działa na rzecz zwiększenia kreatywności, polepszenia koncentracji uwagi, pamięci, zwiększenia odporności na stres, zahamowania lęków, zwiększenia pewności siebie, zmniejszenia agresji, polepszenia zachowania dzieci i młodzieży, logoterapii, rehabilitacji widzenia, zaburzeń psychoemocjonalnych, w profilaktyce chorób układu oddechowego, w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, u często i przewlekle chorujących dzieci, w zaburzeniach wegetatywno-naczyniowych, zaburzeniach psychosomatycznych, przygotowaniu kobiet do porodu, nadciśnienia 1-2 st., migreny, astmy.

Ponad 14000 placówek oświatowych i 7000 placówek służby zdrowia wyposażone zostały w zestawy „Biofeedback – Zdrowia” w Rosji.

W Polsce RSA Biofeedback stosowana jest w szkołach, gabinetach logopedycznych, centrach diagnozy i terapii, w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w klinikach, przychodniach i td.

METODA

RSA Biofeedback (Respiratory Sinus Arhythmia) – pozwala ocenić a także skutecznie skorygować stan zaburzonych funkcji wegetatywnych. Metoda została wynaleziona i opracowana w Rosji na początku lat 80 przez naukowca – fizjologa, Aleksandra Smetankina, jest metodą kompleksową, łączy w sobie między innymi elementy HRV i Oddechowego Biofeedbacku.

Metoda A.Smetankina, poprzez trening edukacyjno-terapeutyczny umożliwia nauczenie się samoregulacji procesów fizjologicznych: zmieniając wzorzec oddechowy, dalej poprzez przyśpieszanie lub zwalnianie rytmu pracy serca, zmienianie temperatury ciała, regulowanie ciśnienia tętniczego, co pozwala efektywniej wykorzystywać pracę mózgu oraz generalnie skuteczniej relaksować i regenerować. Podczas lekcji zdrowia, trenujące dziecko widzi, że dzięki własnemu wysiłkowi może samo zmieniać parametry fizjologiczne, może odnosić sukcesy, może radzić sobie w sytuacjach stresowych, może optymalizować swoją pracę, a także skutecznie zregenerować sie nie sięgając po "środki wspomagające" niszczące nasz organizm.

Każdy pedagog wie o tym, że każde dziecko lub dorosły, aby efektywnie przyswoić sobie dowolną, przekazywaną w ramach nauczania informację, musi spełnić dwa podstawowe warunki, którymi są:

     1. ZAINTERESOWANIE ZE STRONY UCZĄCEGO SIĘ
     2. GOTOWOŚĆ DO PRZYSWOJENIA INFORMACJI.

Uczeń powinien więc być zainteresowany przedmiotem ćwiczenia. W tym konkretnym przypadku uwaga uczącego się będzie skupiona na nauczanym przedmiocie. Doświadczenie wykorzystania różnych środków nauczania wskazuje na to, że kiedy informacja jest przedstawiana na wysokim poziomie technologicznym (technika komputerowa, multimedia) dziecko będzie zainteresowane w przyswojeniu tej informacji już z samego tytułu formy przekazania.

Pedagog ze swojej strony powinien być całkowicie pewien, że przekazywana informacja bez przeszkód trafia do centralnego układu nerwowego dziecka.

Aby osiągnąć ten cel jedynym skutecznym rozwiązaniem jest – opatentowana technologia «Biofeedback-Zdrowie», ponieważ uczeń uczy się prawidłowego oddychania, które prowadzi organizm do ustabilizowania normy fizjologicznej. W tym stanie poprawia się równowaga podstawowych procesów nerwowych. Wszystkie kanały sensoryczne związane z przyswajaniem informacji otwierają się. Hiperaktywność i przeciążenie organizmu znika, a nowe wiadomości zostają zapamiętane z maksymalną efektywnością.

Lekcje «Biofeedback-Zdrowie» w przeciągu 1 miesiąca prowadzą do pozytywnej zmiany wskaźników mających bezpośredni wpływ na efektywność nauczania. Przy pomocy autorskiej metody rosyjskiego naukowca – fizjologa Aleksandra Smetankina udaje się rozwiązać jedno z najważniejszych zadań oświatowych, którym jest maksymalne zwiększenie efektywności procesu nauczania przy pomocy środków dostępnych w dowolnej instytucji oświatowej z jednoczesnym podnoszeniem zdrowotności dzieci.

Innowacyjna metoda i aparatura umożliwia:

 • samodzielne zbadanie stanu własnego zdrowia,
 • wystawienie odpowiedniej oceny z lekcji w skali od 1 do 5 ( dla większości dzieci jest to dodatkowa motywacja, ponieważ to komputer wystawia im obiektywną ocenę)
 • pozwala na indywidualne nauczenie się przeponowo relaksacyjnego oddechu według własnego rytmu oddechowego.

wróć do początku

CELE

Stymulowanie rozwoju i promowanie zdrowia oraz przeciwdziałanie chorobom poprzez:

 • polepszenie wskaźników stanu zdrowia, poprzez wyćwiczenie przeponowo relaksacyjnego typu oddechu z maksymalnym wskaźnikiem RSA;
 • synchronizację rytmów serca i oddechu;
 • podnoszenie efektywności edukacyjnej i społecznej uczniów poprzez kształtowanie umiejętności ich samoobserwacji i samokontroli oraz autotreningu oddechowego;
 • edukację zdrowotną dzieci, pracowników szkoły oraz rodziców;
 • kreowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży oraz zdrowie własne;
 • polepszenie zachowania dzieci i młodzieży, ich komunikacji i zmniejszenie agresji;
 • zwiększenie kreatywności;
 • polepszenie koncentracji uwagi, pamięci;
 • zwiększenie odporności na stres;
 • zahamowanie lęków;
 • zwiększenie pewności siebie;
 • poprawę integracji umysłu i ciała.

 

wróć do początku

ZALETY

Dla dyrekcji

 • Jest to gotowy model wdrążenia „Lekcji Zdrowia” (plan lekcji, materiały informacyjne, prezentacje itd.)
 • Pełne wsparcie merytoryczne.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie innowacyjnych technologii.
 • Skuteczne podnoszenie edukacji zdrowotnej uczniów, pracowników i rodziców.
 • Integracja z rodzicami uczniów.
 • Polepszenie wskaźników stanu psychofizjologicznego pracowników danej placówki.

Zalety zajęć grupowych

 • możliwość organizowania zajęć na bazie klas komputerowych zarówno dla dzieci jak i nauczycieli oraz rodziców;
 • realizacja programu edukacyjnego obejmującego wiedzę o zdrowiu dotyczącą funkcjonowania własnego organizmu oraz poznania jego możliwości, kształtowanie potrzeb zdrowego trybu życia oraz doskonalenia się
 • motywowanie do zajęć zdrowia poprzez ciekawą formę gier komputerowych;
 • efektywna, niefarmakologiczna, profilaktyka zaburzeń zdrowia z powodu intensywnego wysiłku psychofizycznego, sezonowych zachorowań (zapalenia dróg oddechowych, gryp, itp.)
 • efektywna, satysfakcjonująca praca z dziećmi często, lub przewlekle chorującymi (obniżenie poziomu zachorowalności).

 

wróć do początku

SPOSÓB REALIZACJI

Lekcje Zdrowia odbywają się w formie zajęć edukacyjno – terapeutycznych, w klasach komputerowych wyposażonych w szkolne zestawy RSA „Biofeedback – Zdrowie”. Całość kursu obejmuje około15 lekcji. Ilość zajęć może zostać zwiększona (w zależności od potrzeb). Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Dla przeprowadzenia lekcji niezbędne są:

 1. Klasa komputerowa
 2. Szkolny zestaw RSA „Biofeedback – Zdrowie” do każdego komputera według ilości dzieci
 3. Nauczyciel przygotowany w zakresie „Biofeedback – Zdrowie”.

1etap:
Lekcje teoretyczne, na których omawia się tryb zdrowego życia, zdrowia, jako najważniejszego skarbu człowieka, budowę ciała, pracę autonomicznego układu nerwowego.

2 etap:
Lekcja praktyczna – badanie wstępne (pomiar RSA) oraz wstępna ocena zdrowia i analiza wyników; kształtowanie prawidłowego wzorca przeponowo-relaksacyjnego sposobu oddychania z osiągnięciem maksymalnej synchronizacji pracy serca i oddechu ze sprzężeniem zwrotnym (Biofeedback).
10-12 lekcji praktycznych – przejście od „starego” typu oddechu do ”nowego” – prawidłowego, wyćwiczenia prawidłowego oddychania, oraz utrwalenie tego stanu.

3 etap:
Lekcje praktyczne – prawidłowy oddech przeponowo-relaksacyjny z osiągnięciem maksymalnej wielkości RSA bez sygnału sprzężenia zwrotnego. Kontrolny pomiar RSA oraz końcowa ocena stanu zdrowia.

4 etap:
Kolejne lekcje, lub 2-3 kurs treningów, utrwalające nawyk (zautomatyzowana czynność) przeponowo - relaksacyjnego typu oddechu z maksymalną RSA oraz wykorzystanie tego nawyku w życiu codziennym.

ZAKUP SPRZĘTU BIOFEEDBACK

 

wróć do początku

rsa
rsa   rsa